Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Jeanet Visser Tekst & Communicatie, gevestigd te Oisterwijk, hierna te noemen: Jeanet.

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tot verlening van diensten of uitvoering van werkzaamheden door Jeanet met haar opdrachtgevers. Hiervan kan slechts afgeweken worden als Jeanet dit schriftelijk heeft bevestigd.

2 Offertes

De door Jeanet gemaakte offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot de in de offerte genoemde datum. Jeanet kan niet verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar mocht Jeanet daartoe overgaan, is de offerte alsnog aanvaard.

Als zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal Jeanet de opdrachtgever hierover in een zo’n vroeg mogelijk stadium inlichten.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Jeanet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jeanet Visser het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jeanet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jeanet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jeanet zijn verstrekt, heeft Jeanet Visser het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Jeanet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jeanet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Jeanet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4 Contractduur: uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Jeanet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Jeanet de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jeanet daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Jeanet geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7 Intellectueel eigendom

 1. Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van opdrachtgever het geestelijk eigendom van Jeanet.
 2. Alle door Jeanet verstrekte producties zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jeanet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Jeanet behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Teksten en illustraties die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. Opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk.
 5. Jeanet is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde op een redelijk wijze te signeren. Deze signering maakt alsdan onderdeel uit van het werk en mag derhalve niet door de opdrachtgever verwijderd worden.

8 Eigendomsbepaling

 1. Alle door Jeanet geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of voorstellen blijven eigendom van Jeanet tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.
 2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het CMS en/of broncode van websites blijven eigendom van
 3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te allen tijden eigendom van de opdrachtgever. Jeanet Visser mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch doorgeven aan derden.

9 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Jeanet naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

10 Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Jeanet op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Jeanet ter kennis gekomen omstandigheden geven Jeanet goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Jeanet de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Jeanet bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Jeanet schadevergoeding te vorderen. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Jeanet zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Jeanet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jeanet.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Jeanet de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jeanet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

12 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, eventuele verzend- en portokosten en kosten van derden.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het afgesproken uurtarief van Jeanet met opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, eventuele verzend- en portokosten en kosten van derden.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een kwartaal zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Jeanet met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Jeanet niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Jeanet mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum van de verhoging is medegedeeld.
 7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te

13 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening

14 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
 2. Indien Jeanet hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

15 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Jeanet Visser is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 2. Jeanet is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan Jeanet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Jeanet, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers  of andere derden waarvan Jeanet afhankelijk is.
 2. Jeanet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Jeanet haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jeanet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jeanet niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Jeanet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

17 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Tilburg. Jeanet blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Jeanet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Als een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jeanet gevestigd is.

19 Wijziging voorwaarden

Jeanet is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Jeanet zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld

Maart 2021